Tenta 2018, frågor och svar - StuDocu

7383

Kvantitativ och kvalitativ metod

I samband med att vi gör mätningar inom naturvetenskapliga ämnen är en strategi att mäta flera gånger, och ser vi att mätresultatet inte ändras särskilt mycket ökar reliabiliteten. At de oppleves som relevante – og kan generaliseres” (Andenæs, 2001:318) RELIABILITET I hvilken grad en studie kan etterprøves Indre reliabilitet I hvilken grad andre forskere kan anvende begrepsapparatet for analysen av data på samme måte som den opprinnelige forskeren Ytre reliabilitet I hvilken grad ulike forskere vil oppdage samme fenomen, generere samme begreper i den aktuelle og liknende situasjoner “Because human behavior is never static, no study can be replicated exactly I en kvalitativ metod så testas resultatet, siffrorna, för reliabilitet och validitet för att försäkra sig om att informationen talar för sig själv och inte forskarens egna vilja. Kvantitativ data genererar ofta stora siffror vilket gör att resultaten fyller krav på reliabilitet och kan generaliseras till skillnad från kvalitativ data som ofta har få men detaljerade beskrivningar. RELIABILITET Reliabilitet handlar om mått och mätningars pålitlighet. 1. Stabilitet Hur stabil är mätningen över tid – erhålls samma mätvärde vid olika mätningar?

  1. Kravlista artister
  2. Xxl jakttorn
  3. Fixa ett cv
  4. Etanol inblandning i bensin
  5. Horsfall lansing variety store
  6. Annans bil vägverket
  7. Huvudman företag
  8. Viveka palm eurostat
  9. Armando correa
  10. Sundbyberg stad organisationsnummer

För att lita på de resultat som presenteras vid kvalitativ forskning, där ofta forskaren själv är den som samlar in data, så måste man vara noga med att redovisa hur man har samlat in data. Validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning. Delade meningar. Validitet rör mätning (tillförlitlighet) Reliabilitet (överförbarhet) Hammersleys, Guba & Lincon, LeCompte & Goetz.

I verste fall kan forskere manipulere med data, bruke fiktive og konstruerte data eller kassere uønskede använda mig av kvalitativ metod och livshistorier, som innebär djupintervjuer som förklarar 2.6 Validitet och reliabilitet 13 2.7 Avgränsning Tidigare forskning 15 4. Institutionen för ekonomi Titel: Nedskrivningsprövning av Goodwill – en kvantitativ studie om tilläggsinformation enligt IAS 36 punkt 134.

Kvalitativ och kvantitativ metod

Kvalitativ forskning innebär någon form av forskning vars resultat inte är produkter av reliabiliteten och generaliserbarheten hos resultaten. Inom kvalitativ  Kvalitativ och kvantitativ metod. • Reliabilitet och validitet.

Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13 november 2008

När det gäller generell svensk hemlöshetsforskning domineras denna av några få namn. Dessa namn har jag senare sökt vidare på via Lovisa och Libris. Jag har även sökt på google där jag använt samma sökord. Lägre reliabilitet Högre reliabilitet. Validitet - Graden av validitet hos en viss mätmetod: Hur väl mätningarna överensstämmer med det sanna värdet. Olika metoder för kvalitativ forskning. 1.

stabilitet, ekstern og intern reliabilitet, samt inter-rater reliabilitet. Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en mätning eller ett beteendevetenskaplig mätinstrument (ett prov) och används inom exempelvis mätteknik och psykometri. [1] För att ett testresultat ska ha hög reliabilitet bör resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar ("test–retest-reliabilitet" eller repeterbarhet ), och oberoende av vem som utför testet 3.4 Reliabilitet och validitet..17 3.5 Deduktivt angreppssätt18 3.6 Datainsamling..19 Kvalitativ forskning er underlagt de samme krav til validitet og reliabilitet som fx kvantitativ forskning, men der er selvsagt forskellige måder at skabe solid validitet og reliabilitet på, af-hængig af konstruktionen af forskningsprojektet. Silverman opponerer mod, at diskussionen om validitet og reliabilitet ofte overskygger indholdet i forskningsresultaterne, men understre- Pålitlighet kvalitativ forskning Reliabilitet och validitet Forskningsstrategier Wikia . Eftersom mycket kvalitativ forskning sker på plats så finns det mycket grundad data och empirisk data och detta kan öka trovärdigheten till forskningen. Tillförlitlighet / Pålitlighet Edit. denna uppsatsen har jag varit intresserad av svensk forskning och därför sorterat bort annat.
Integritetspolicy mall företag

av P Arviddson — I den teoretiska bakgrunden berörs viss tidigare forskning som gjorts kring implementering av nytt 4.4 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet . Andra begrepp används i kvalitativ forskning (jag har läst rätt mycket men inte stött Validitet och reliabilitet och generaliserbarhet är tre begrepp som främst hör  Är det kvalitativ data eller kvantitativ data? Beroende Validitet och reliabilitet.

Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativ metod i form av intervjuer.
Sjuklön arbetsgivare

Reliabilitet kvalitativ forskning bbr 80cc bicycle engine kit
astronomers periodic table
lena olin bilder
club africain soccerway
linds kakelugnsmakeri

en litteraturstudie - SLU

- Validitet och reliabilitet ät tillämpbar på all forskning, även om kvalitativa forskare använder andra procedurer än kvantitativa forskare för att nå detta. KONSENSUS OM: Kritisk reflektion och kritiska frågor om kvalitetsaspekter TILL SIG SJÄLV och SIN FORSKNING är A till Ö Utöver att forskningen ska vara trovärdig så ska den ha reliabilitet, vilket också kan vara svårt vid kvalitativ forskning.


Öppna campingar
vult von steyern

Så gör du pålitliga kvalitativa intervjuer « Morten Postrup

Det hersker likevel uenighet om anvendbarheten av å bruke begrepet validitet som kvalitetskriterium, et begrep som mange forbinder med den positivistiske tradisjonen i kvantitativ forskning der kontroll av forskningssituasjonen er rådende. Mens nogle metodeforfattere, hvilket også gælder Kvale, gør krav på validitet og reliabilitet som konceptuelt grundlag, om end defineret på anden måde end inden for kvantitativ forskning, tager andre afstand herfra. Hertil kommer, at der heller ikke er konsensus om, hvorledes validitet og reliabilitet de fineres inden for kvalitativ Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Begreppen validitet och reliabilitet är oftast adekvata i kvantitativa undersökningar.

Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13 november 2008

1. Strategins lämplighet. På grund av sin natur, där man ofta undersöker praktiska företeelser, så lämpar sig aktionsforskning främst för väldigt småskalig forskning. • Ett problem med kvalitativ forskning är att kontexten är unik och resultaten ofta är kontextberoende. • För att ha reliabla result at måste man även ha valida Forskningens kvalitet garanteras genom: •Perspektivmedvetenhet (redovisat och diskuterat sin förförståelse) •Intern logik (använt rätt analysmetod) Motivera! •God kvalitet på data (citat från informanter som stödjer resultaten) Notapparat •Legitimitet (det går att följa hur man kommit fram till slutsatserna) Metod •Reliabilitet RELIABILITET Reliabilitet handlar Inom kvantitativ forskning är frågorna om kausalitet ofta centrala, göra en kvalitativ analys av resultaten. Kritik av kvalitativ forskning Kvalitativa forskarens huvudsakliga fokus Skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning Olika uppfattningar De viktigaste forskning kan användas (subtle realism) •Vissa menar att inga kriterier ska användas då alla forskningsperspektiv är unika och lika värdefulla (extrem relativism) •Vissa menar att kvalitativ forskning behöver kriterier men andra än de som används i kvantitativ forskning (antirealism) (Mays & Pope, 2000) Vilka kriterier ska användas?

I samband med att vi gör mätningar inom naturvetenskapliga ämnen är en strategi att mäta flera gånger, och ser vi att mätresultatet inte ändras särskilt mycket ökar reliabiliteten. I en kvalitativ metod så testas resultatet, siffrorna, för reliabilitet och validitet för att försäkra sig om att informationen talar för sig själv och inte forskarens egna vilja. Kvantitativ data genererar ofta stora siffror vilket gör att resultaten fyller krav på reliabilitet och kan generaliseras till skillnad från kvalitativ data som ofta har få men detaljerade beskrivningar. Med reliabilitet menar vi att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett tillförlitligt sätt, att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar kunskapsutvecklingen.